چهارشنبه 1395/12/4 - 57 : 20
مشخصات امام جمعه
علی اکبر سام نژاد
علی اکبر سام نژاد
چترود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه