پنج شنبه 1396/5/26 - 37 : 8
مشخصات امام جمعه
حسن منتظری
حسن منتظری
انار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6
قدر اسلام پیروز شده را باید دانست.
قدر اسلام پیروز شده را باید دانست.
اخبار
ارتباط با امام جمعه