سه شنبه 1396/1/8 - 46 : 6
مشخصات امام جمعه
جواد فاطمی نسب
جواد فاطمی نسب
سرپل ذهاب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه