پنج شنبه 1395/12/5 - 50 : 3
مشخصات امام جمعه
جواد فاطمی نسب
جواد فاطمی نسب
سرپل ذهاب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه