يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
جواد فاطمی نسب
جواد فاطمی نسب
سرپل ذهاب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه