چهارشنبه 1396/11/4 - 13 : 15
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
صحنه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه