پنج شنبه 1395/12/5 - 45 : 3
مشخصات امام جمعه
سید محمد ضیغمیان
سید محمد ضیغمیان
بيستون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه