سه شنبه 1396/1/8 - 52 : 6
مشخصات امام جمعه
عزت ا... سنجیده
عزت ا... سنجیده
حميل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه