پنج شنبه 1396/1/3 - 47 : 20
مشخصات امام جمعه
محمد ایوبی
محمد ایوبی
كنگاور
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه