پنج شنبه 1396/5/26 - 17 : 2
مشخصات امام جمعه
محمد ایوبی
محمد ایوبی
كنگاور
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه