جمعه 1395/11/1 - 20 : 13
مشخصات امام جمعه
محمد ایوبی
محمد ایوبی
كنگاور
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه