سه شنبه 1396/12/1 - 55 : 6
مشخصات امام جمعه
عبدالحلیم شطی
عبدالحلیم شطی
نيم بلوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
ارتباط با امام جمعه