جمعه 1396/9/3 - 27 : 3
مشخصات امام جمعه
عبدالحلیم شطی
عبدالحلیم شطی
نيم بلوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
ارتباط با امام جمعه