سه شنبه 1395/11/5 - 49 : 20
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر

اسلام برای مسلمان حدود 20 حق نسبت به برادر مسلمان بیان کرده که میبایست این وظایف وحقوق را رعایت کنند یکی ازحقوق انصاف است  یعنی آنچه برخود نمی پسندی بردیگرتن مپسند امام علی (ع) دراصول کافی میفرمایند : اگر میخواهی خداوند به شما وسعت روزی بدهد نسبت به یرادر مسلمانت انصاف داشته باش . درروایتی ازقول پیامبر(ص) میفرماید: ای برادر مسلما ن آنچه دوست دارید برادرمسلمان نسبت به شما انجام دهد شما هم آنگونه رفتار کنید .

درادامه به ادعای همیشگی کشورهای اسلامی به حمایت ازمسلمانان وحقوق بشر آنان ورفتاردوگانه آنان اشاره وکشتار مسلمانان درسراسر عالم را امروز نتیجه اعمال ننگین وهمکاری مدعیان با استکبار جهانی وصهیونیسم غاصب برشمردند

دومین حقوق یک مسلمان عدم آزار واذیت وظلم به یکدیگر است که مسلمان نماهای مرتجع عرب بیشترین جنایت را مرتکب میشوند وبه سخن پیامبر رحمت : که میفرماید : المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه  توجهی ندارند

درپایان به سومین حق یعنی احترام به بزرگترها وترحم به کوچکترها اشاره وذکر احادیث فراوان دراین زمینه را یادآورشدند که توجه به آنها زندگی را متعادل وخداپسند میکند ودیگر از حقوق اصلاح مابین مسلمانان میباشد که پیامبر(ص) بیان دروغ جهت اصلاح دو نفررا جائز میدانند درحالی که دروغ ازمحرمات الهی است
اخبار
ارتباط با امام جمعه