شنبه 1396/8/27 - 51 : 9
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19

امام جمعه آرین شهردرخطبه های این هفته به بیانات اخیرمقام معظم رهبری درجمع دانشجویان واقشارمردم اشاره کردوگفت:امیدبستن به دشمن توسط هیچ کس قابل پذیرش نیست چراکه دوستانی که زمانی دست دردست آمریکا داشتند ضربه خوردندکه نمونه بارزآن کودتای۲۸مرداداست که آمریکائیها بااین اقدام ،عملاسقوط مصدق رارقم زدند.

حجت الاسلام فرح بخش درادامه به مواضع هوشمندانه رئیس جمهورکشورمان درقبال دشمنان نظام علی الخصوص آمریکا وعربستان اشاره کردوافزود: امروزمواضع مشترکی ازمسئولان رده بالای کشور میبینیم ومیشنویم که خواهان یکپارچگی واتحادواتخاذمواضع منسجم دربرابردشمنان نظام هستندکه بسیارامیدوارکننده است چراکه حق هم همین است چون دراین راه خونهاداده ایم.وقیام امام راحل ومواضع رهبری معظم نشان دهنده همان راه امام حسین ع است.

وی درادامه به نقش عربستان دراستعفای نخست وزیرلبنان اشاره کردوافزود:این بی سابقه است که پس ازسفریک مقام عالی رتبه یک کشوربه کشوری دیگر،بلافاصله تلفن های همراه وی وهمراهانش رابگیرندوباگذاشتن متنی دیکته شده عملااستعفای وی رارقم میزنند،تابااین اقدام ضمن ضربه زدن به کشوری مستقل مثل لبنان که حزب الله درآن محورمقاومت است  ودرمنطقه دربرابرتوطئه ای آنهاایستاده وتمام نقشه های آنهادرسوریه وعراق ویمن و... نقش برآب شده وبااین اقدام میخواهدبااتهاماتی واهی ،به ایران وحزب الله ضربه بزند.

امام جمعه آرین شهردرادامه به هفته کتاب وکتابخوانی اشاره کردوخاطرنشان ساخت:عطش کتاب وکتابخوانی رابایددرجامعه زیادکردچراکه پرخسارت ترین تنبلی ها،تنبلی درخواندن کتاب است وامروزخواندن کتاب وعلم آموزی نه تنهایک وظیفه ملی بلکه یک وظیفه دینی است.

اخبار
ارتباط با امام جمعه