چهارشنبه 1395/12/4 - 58 : 20
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
شناخت وظیفه وتکلیف وپرهیز ازشایعه پراکنی

امام جمعه درابتدای خطبه ضمن دعوت مردم به تقوی الهی وشکرگزاری به خاطر نعمت باران  آیه 36 سوره اسراء (( ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصروالفواد ....... ))  را ملاک   انسان درزندگی زورمره وپیروی ازحق وحقیقت وپرهیز ازشایعه پراکنی را وظیفه انسان دانستند وبهره گرفتن ازلطف الهی را ثمره انجام تکلیف برشمردند همچنین استفاده ازمتخصص درموارد گوناگون را وظیفه فرد وموجب بهینه شدن کارها وپیشرفت جامعه بیان نموده وشبکه های اجتماعی را مانند دیواری دانستند که هرکس هرمطلب خوب یا بدرا میتواند بنویسد واگر درچاچوب وظیفه حرکت کنیم مشکلی بوجود نمی آید وبدانیم فردای قیامت که بر دهانها مهر زده میشود واعضاء وجوارح به سخن درمی آیند انسان چگونه پاسخ خواهدداد . انسانهایی که همه جایی هستند هم درمجلس ائمه(ع) وجلسات قرآنی شرکت میکند وهم درجلسات شادی نامشروع حضورمییابد وآهنگ نامناسب گوش میکند چگونه پاسخگو خواهند بود ودر پایان نمازگزاران را به عمل درست به وظیفه بخصوص صحنه های سیاسی وانتخاباتی  سفارش نمودند

اخبار
ارتباط با امام جمعه