چهارشنبه 1395/12/4 - 49 : 9
مشخصات امام جمعه
علی زمانی ده یعقوبی
علی زمانی ده یعقوبی
اسلامیه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
خطیب جمعه اسلامیه در واکنش به سخنان اخیر استاندار خراسان جنوبی: هنری که موجب اختلاط زن ومرد یا رقص وپایکوبی باشد ابتذال است وجامعه اسلامی با آن مخالف است
خطبه های نماز جمعه شهر اسلامیه به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین زمانی
گزیده خطبه اول :
امام جمعه محترم اسلامیه بعدازحمدوثنای الهی وتوصیه به تقوای الهی دربیان حدیثی ازحضرت علی)ع(می فرمایندکه
چهارچیزاست که در چهارچیزدیگرپنهان شده اند.اولین آن اطاعت خداوندست که خدا آن را دراطاعت های دیگرمخفی نموده
وفرموده است که هیچ یک ازعبادت های خدارا کوچک نشمارید.شاید رضایت خدا درآن عبادتی باشدکه ازدید ما کوچک
باشد.یکی ازعبادت هایی که درجامعه شاید کمتربه آن توجه می شود احترام به پدرومادراست که ثواب آن برابرنگاه کردن به
خانه خدا وخط قرآن است.ارزش پدرومادربه قدری است که اگرآنها فرزند را به نمازجمعه امرکنند آن نمازبرآنها واجب می
شود.می گویند شخصی خدمت علی)ع(آمدوگفت برکت از زندگی ام رفته است وایشان فرمودند شاید به فردپیری بی احترامی
کرده ای که برکت از زندگی تورفته است.وتاکید نمودند ماباید صبر وتحمل خود را دربرابر کم صبری افراد مسن بالا ببریم.
دیگرتاکید حضرت علی)ع(درحدیث این است که هیچ معصیتی را کوچک نشماریم.گناه ازآن جهت گناه است که نافرمانی
ازفرمان خداوند تلقی می شود واین گناه چه کوچک وبزرگ باشد تخطی ازفرمان الهی است.وظیفه جوانان است خودرا دربرابر
هجمه های تهاجم فرهنگی باتقوای الهی تطهیرکنند تا درمنجلاب گناه گرفتارنشوند وشاید آن گناهی که ما آن راکوچک می
شماریم خداآن را سخط خود قراردهد .
گزیده خطبه دوم :
حجت الاسلام زمانی بعدازحمدالهی ودرود برایمه معصومین)ع( وتوصیه به تقوای الهی دربیان مناسبت های هفته فرمودندکه
روزپنج اسفند روزمهندسین است واین روز را خدمت جامعه مهندسین تبریک می گویم واز زحماتشان قدردانی می کنم.ایشان
به سفری که مسولین ش a هر درمعیت ایشان به تهران وقم جهت پیگیری مطالبات مردم داشتنداشاره کردندوضمن
تشکرازمسولین ازمردم خواستندکه درکنارحمایت از مسولین روحیه مطالبه گری داشته باشند .
ایشان سپس داستانی را نقل کردند که کسی در نزد حضرت علی)ع( گفت که یا علی بهترین دعا برای انسان اینست که خدا
دوستان اورا کم ودشمنان او را زیاد کند چون خاصیت آن این است که انسان همیشه سعی می کند کارهای خود را با دقت انجام
دهد تا دشمنان او نتوانند بر او خرده بگیرند که این موضوع تعجب حضرت را برانگیخت .
حجت الاسلام زمانی دررابطه با دیداراخیر رهبری با گروهی ازمردم آذربایجان گفتند که رهبری معظم در رابطه با موضوع آشتی
ملی که مطرح شده تاکید دارند که مردم باهم متحدهستند وآنها این آشتی را باحضورخود در راهپیمایی بیست ودو بهمن نشان
دادند ومردم فقط با آن قشری که فتنه 88 را به وجود آوردند قهرهستند چون نمی توانند آنهارا ببخشند.ایشان ادامه دادند که
ما با گروهی که با خدا دشمنی دارند نمی توانیم کناربیاییم وکسانی که درفتنه با اعتقادات مردم ودین مردم دشمنی کردند شامل
این گروه می شوند .
ایشان پایان بخش خطبه دوم به موضوع سوء تعبیرهای برخی از بعضی کلام های مقدس اشاره کردند ازجمله کلمه آزادی وحقوق
بشرکه دارند به اصل آن لطمه می زنند. وامام حسین)ع( دراین مورد می فرماید که اگر دین ندارید آزاده باشید.یکی دیگر ازکلام
هایی که مورد سوءاستفاده قرار می گیردکلمه هنراست.جامعه روحانیت باگناه مخالف است نه هنر.اسلام گفته هنرباید درجهت
ترویج اسلام به کارگرفته شودوپاک وپاکیزه ازگناه حفظ شودوشان جامعه اسلامی وزن ومرداین جامعه را نشان دهد. رهبری
ومراجع با هنر به همراه شرایط اسلامی مخالف نیستند بلکه آن هنری که موجب اختلاط زن ومرد یا رقص وپایکوبی باشد ابتذال
است وجامعه اسلامی با آن مخالف است.برای مثال گروه نبوت وجوانان آن بسیارموجب خوشحالی ما هستند که خط قرمز خود
رااسلام می شناسند وبرای همین هم موردحمایت قرار می گیرند.ایشان تاکید کردند که هر یک ازمسولان باید درحوزه کاری
خود فعالیت انجام دهند وتاکید کردند که مشکل اصلی امروزماهنر نیست ومسول محترم امروز باید مسئله اول شما اشتغال
ومعیشت مردم باشد ودر جهت رفع رنج وسختی مردم گام بردارید .
والسلام علیکم ورحمت اله
خطبه ها ی بیست ونهم بهمن ماه شهر اسلامیه
سال 1395
کاری از ستاد نماز جمعه شهر اسلامیه
ارتباط با امام جمعه