جمعه 1396/2/8 - 40 : 18
مشخصات امام جمعه
رضا مدنی
رضا مدنی
دشت بياض خضري
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/5/29
اخبار
ارتباط با امام جمعه