سه شنبه 1395/11/5 - 50 : 20
مشخصات امام جمعه
رضا مدنی
رضا مدنی
دشت بياض خضري
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/5/29
اخبار
ارتباط با امام جمعه