سه شنبه 1395/11/5 - 47 : 20
مشخصات امام جمعه
غلامرضا مرتضایی نیا
غلامرضا مرتضایی نیا
زيركوه قائن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
امام جمعه زیرکوه: مسئله جوانان ،نياز آنها و اينده نگري براي جوانان بايد مسئله درجه اول مسئولين قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه زیرکوه : نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام مرتضائی نیا برگزار شد

امامجمعهزیرکوهدرخطبهاولضمنتوصیهبهتقوایالهیبهبیانانواعظلموکارهاییکهمکافاتخداراتسریعمینمایدپرداخت.

ویدرادامهگفتآنچهدرروایاتبرایبازکردنگرهمشکلاتزندگیونزولرحمتالهیآمدهاستزیاداستغفارکردناست.

حجتالاسلاممرتضائینیادراینخطبهنیزضمنتوصیهبهتقوایالهیبهبیانمهمترینمناسبتهایجاریودرپیشروپرداخت.

ویبااشارهبههفتهمحیطزیستوروزهوایپاکضمنتشکرازمسئولینمحیطزیستازایشانخواستتاچنانچهسهواازجانبمردمموردومشکلیپیشآمدباایشانمدازانمایند.

امامجمعهزیرکوهبااشارهبهحملهوحشیانهگروهکتروریستیمنافقینگفتدراینحادثهاغلبکسبهوکارگرهدفقرارگرفتندوقریب ۴۰ نفربهشهادترسیدندوحماسهبزرگمردمآملبرایهمیشهبساطمنافقینراجمعکرد

خطیبجمعهزیرکوهسپسبااشارهبهروزگمرکگفتآنچهنیازامروزودغدغهمقاممعظمرهبریاستلزومبازنگریدرسیاستهایوارداتوتوجهبهآناستچونواراداتزمینهخودکفاییوکارراازجوانانمیگیرد

ویدربخشدیگریازسخنانشافزودچونقوهقضائیهدربحثمبارزهبافساداقتصادیورودجدیکردهحملاتبهآنزیادشدهاست.حملهبهقوهقضائیهازسویبرخیازجریاناتسیاسینشانازوابستگیعناصرفسادبهآنجریانوهمچنینحملهبهآنازسویدشمنانوبعضیدنبالههایداخلیآناننشانازدرستانجامدادنکارقوهقضائیهاست.

حجتالاسلاممرتضائینیابااشارهبهمسئلهیمنادامهدادآنچهدراینکشورمیگذردادامهسکوتوهمکاریغربیهاباعربستانوشرکتدرنسلکشیآنهست.آلسعوددر ۲۲ماهگذشتهازهرنوعتسلیحاتمدرنوبمبهایممنوعخوشهایبراینابوذییمناستفادهکرده ۲۶۱۰ کودکزخمیشدن ۱۶۰۰ دراینکشورودرهرهفته ۱۰۰۰کودکدریمنازگرسنگیمیمیرند.

ویادامهدادآنچهدربحرینمیگذردمثلثشومآلسعودآلخلیفهوروباهمکارانگلیساستکهدراینکشورباانواعروشهاازجملهاخراجمعترضانازاداراتدولتیدستگیریفعالانسیاسیشکنجهولغوتابعیتمخالفانبامخالفانمقابلهمیکندکهاینکارهابهنوعیخودزنیآلخلیفهاست.

امامجمعهزیرکوهبااشارهبهدههفجرگفتبرنامههایایندههبایدباعظمتوشکوهبرگزارشود .

ویبااهمیتدانستنبحثجوانانگفتجوانانسرمایهانقلاباندرهبریمیفرمایندمسئلهجواناننیازهاوآیندهوبرنامهریزیمناسببرایآنهابایدمسئلهدرجهیکبرایمسئولینقرارگیرد.

امامجمعهزیرکوهباتسلیتحادثهساختمانپلاسکودرتهرانکهبهشهادترسیدنقریب ۲۰نفرمنجرشدگفتانشاللهشاهداینحوادثنباشیمونکاتایمنیرارعایتکنیم.

ویدرادامهبهدیدارباتولیتآستانقدسرضویاشارهوگفتانشاللهدرشب ۲۲بهمنشاهدحضورایشاندرشهرستانخواهیمبود.

امامجمعهزیرکوهدرپایانبابیاناینکهیکشنبههفتهآیندهآیتاللهعبادیبهشهرستانسفرخواهندکردخواستارحضورهمهمردمشهرستاندرایندیدارشد

اخبار
ارتباط با امام جمعه