شنبه 1396/2/9 - 28 : 4
مشخصات امام جمعه
احمد نجمی پور
احمد نجمی پور
سرايان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
اخبار
ارتباط با امام جمعه