دوشنبه 1396/8/1 - 9 : 4
مشخصات امام جمعه
احمد نجمی پور
احمد نجمی پور
سرايان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
سپاه دژ تسخیر ناپذیر ملت ایران است
اخبار
ارتباط با امام جمعه