جمعه 1396/4/2 - 45 : 23
مشخصات امام جمعه
علی اکبر سنجری
علی اکبر سنجری
سربیشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه سربیشه
اخبار
ارتباط با امام جمعه