پنج شنبه 1396/5/26 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
علی اکبر سنجری
علی اکبر سنجری
سربیشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
خطبه های نماز جمعه سربیشه - خطبه اول و دوم
اخبار
ارتباط با امام جمعه