دوشنبه 1396/11/2 - 32 : 15
مشخصات امام جمعه
علی اکبر سنجری
علی اکبر سنجری
سربیشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
خطبه های نماز جمعه شهرستان سربیشه - خطبه اول و دوم
اخبار
ارتباط با امام جمعه