پنج شنبه 1396/1/3 - 52 : 4
مشخصات امام جمعه
هادی کفشی
هادی کفشی
سه قلعه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
دل مراجع، علما و روحانیت از بی عدالتی، فساد و ناهنجاری خون است ! ما نخواهیم گذاشت آسیبی به این نظام برسد
اخبار
ارتباط با امام جمعه