پنج شنبه 1395/12/5 - 33 : 6
مشخصات امام جمعه
محمود نوری
محمود نوری
شوسف
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
بیان آشتی ملی خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریختن است

خطبه های نماز جمعه 29/11/1395

حضرت حجه الاسلام والمسلمین نوری امام جمعه محترم در ابتدا خود ونمازگزاران را به تقوای الهی سفارش کرد؛ وسپس بیان داشت :بحث هفته های گذشته ما  ویژگیهای امت آخر الزمانی بود و یکی از نشانه های خوب آن امربه معروف ونهی از منکر است؛ یعنی بی تفاوت نبودن وحساس بودن به مسائل پیرامون خود وجامعه ؛

در بخش دیگری از سخنانشان  فرمودند. در قرآن سفارشات وحکمتهای ناب از زبان شخصیت بزرگوار لقمان که در قرآن سوره ای به نام او نیز است به فرزندش  بیان می کند.که آغاز آن با «یا بُنَی »است که خود سرشار از عشق ومحبت است .تعبیر یا« بُنَی »شخصیت لقمان با تمام معنا وارد می شود هم با تمام ویژگی های امر به معروف ونهی از منکراو می فرماید : ای پسرم ای عزیزم نماز را برپا دارد وبه معروف دعوت کن وهمچنین از منکر نهی کن که می توان از همین فرمایش درس گرفت .و همسایه خود ودیگران را به نماز جمعه دعوت کنیم چرا که دشمن از همین نماز جمعه سیلی خورده است .

امام جمعه محترم سخنان خود را  به موضوع مسلمانی بعضی ها که کاریکاتوری است اختصاص داد وتشریح کردکه بعضی افراد برخی  از دستورات اسلام را بزرگ وبه آن ارزش می دهند وآن بخش  از دستورات اسلام که به ضرر آنهاست بی تفاوت از کنار آن عبور می کنند .

در بخش پایانی سخنان خود به انزجار از منکر اشاره کرد وفرمود هرکس به عزت وعظمت کلمه الله قیام کند به واقعیت الطافت الهی رسیده است . ودر جامعه دینی وولایی باید منکر را گوشزد ومعروف را رواج داد واز هیچ چیز واهمه نداشت .

در خطبه دوم نماز حجه الاسلام والمسلمین نوری به شرکت پرشور ومثال زدنی مردم  در راهپیمایی عظیم 22 بهمن اشاره کردوضمن سپاس وقدردانی از حضور گرم وپر معنا ی مردم در راهپیمایی فرمود :  این رئیس جمهور بی ادب آمریکا هنوز به کاخ سفید نرسیده با ملت بزرگ ایران به زبان تهدید وتحریم حرف می زند .ایشان به سخن حضرت امام رضوان الله علیه اشاره کرد که می فرمود :  معیار اینکه تشخیص دهیم در مسیر انقلاب ودین هستیم این است که هرگاه دشمن واستعمار از رفتار وحرکت شما عصبانی وغضبناک شد مطمئن باشید مسیر را درست می روید واگر دشمن از حرکت شما ورفتارتان تعریف می کند در رفتارتان تجدید نظر کنید . پیام حضور مردم نیز به پیشنهاد بعضی خواص جواب داد وآن « آشتی ملی است ».که ملت هیچگاه با هم قهر نبودند وهمیشه در همه مناسبت ها 13 آبان  روز قدس و... با هم بودند وهستند .این پیشنهاد غیر منطقی وعقلی است .ملت با آنان که در سال 88کشور را به هم ریختند22 دو نفر از بهترین عزیزان را به شهادت رساندند و.. هرگز آشتی ندارد . وهرکس خواسته وناخواسته این سخن را مطرح کند آب به آسیاب دشمن ریخته است .

دربخش پایانی سخنانشان به کودتای انگلیسی رضا خانی  که باعث برکناری رضا شاه گردید اشاره کرد وبیان داشت در ابتدا  خودشان  رضا خان را آورده بودند .که برنامه هایی به نفع آنها از جمله کشف حجاب و...اجرا کرد اما آنگاه که تاریخ مصرفش تمام شد .برکنار وعلاوه بر عزلش دارایی وثروتش را نیز غارت کردند واورا به جزیره موریس تبعید کردند . ودر همان جا از تنهایی وخیانتی که به ملت کرده بود دق کرد ومرد .

ارتباط با امام جمعه