سه شنبه 1395/11/5 - 28 : 6
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1394/11/2
ارتباط با امام جمعه