جمعه 1396/2/8 - 44 : 18
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
ارتباط با امام جمعه