پنج شنبه 1396/5/26 - 32 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
ارتباط با امام جمعه