چهارشنبه 1395/12/4 - 32 : 7
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1394/11/2
ارتباط با امام جمعه