شنبه 1396/8/27 - 51 : 9
مشخصات امام جمعه
مصیب خزاعی
مصیب خزاعی
قهستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
اهمیت نماز جمعه ، پیاده روی اربعین ،احکام وقف
اخبار
ارتباط با امام جمعه