چهارشنبه 1395/12/4 - 57 : 20
مشخصات امام جمعه
حسین فلسفی
حسین فلسفی
مود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه