سه شنبه 1395/11/5 - 43 : 20
مشخصات امام جمعه
عباسعلی خزاعی
عباسعلی خزاعی
نهبندان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/3/21
گر انسان تربیت دینی نشود قطعا در دامان دشمن خواهد رفت
اخبار
ارتباط با امام جمعه