چهارشنبه 1395/12/4 - 0 : 21
مشخصات امام جمعه
عباسعلی خزاعی
عباسعلی خزاعی
نهبندان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/3/21
گر انسان تربیت دینی نشود قطعا در دامان دشمن خواهد رفت
اخبار
ارتباط با امام جمعه