دوشنبه 1396/9/27 - 16 : 16
مشخصات امام جمعه
عباس برزگرنژاد
عباس برزگرنژاد
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه