شنبه 1396/5/28 - 20 : 19
مشخصات امام جمعه
عباس برزگرنژاد
عباس برزگرنژاد
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه