سه شنبه 1396/1/8 - 49 : 6
مشخصات امام جمعه
عباس برزگرنژاد
عباس برزگرنژاد
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه