يکشنبه 1395/11/3 - 9 : 7
مشخصات امام جمعه
عباس برزگرنژاد
عباس برزگرنژاد
اسحاق آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه