پنج شنبه 1395/12/5 - 45 : 3
مشخصات امام جمعه
عباس برزگرنژاد
عباس برزگرنژاد
اسحاق آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه