شنبه 1396/5/28 - 17 : 19
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
برای مقابله با امریکا نیازمند وحدت ملی وبصیرت حسینی هستیم
امام جمعه بایگ در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اغاز هفته دولت ورای اعتماد مجلس به وزرا گفت  الگو همه دولتمردان ومسولین باید عملکرد شهیدان رجایی وباهنر باشد شهیدانی که ساده زیستی ومرمداری شجاعت داشتن در مقابل امریکا واطاعت از ولی فقیه در کارنامه انان بسیار برجسته  وماندگار است که این ویژگی ها را باید وزرا ومسولین داشته باشند  ومجلس شورای اسلامی  در خصوص رای اعتماد جناحی برخورد نکنند واگ روزیری فاقد برنامه است وضعیف است به رای ندهند خدا را در نظر بگیرنند وبرای نظر ورای خود حجیت شرعی داشته باشند  وی با محکوم نمودن تهدیدات اخیر دولت امریکابر علیه ملت ایرا ن تاکید نمود مرد ودولت از تهدایدات پوشالی امریکا نمیترسند وباید برای مقابله با امریکا طرح وبرنامه داشته باشیم وبرای مقابله با امریکا نیازمند وحدت ملی وبصیرت حسینی باشیم  واگر سر ما امثال شهید حججی بر روی نیزه رود مثل کوه مقاوم هستیم وتا اخرین نفس از انقلاب وامام ورهبری وتا نابودی جبهه استکبار دفاع خواهیم کرد
اخبار
ارتباط با امام جمعه