شنبه 1396/7/29 - 33 : 4
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
سپاه خار در چشم استکبار است
 امام جمعه بخش بایگ در خطبه های نماز جمعه این هفته  ا اشاره به بدعهدی های  امریکادر خصوص مذاکره مجدد برجام گفت: برجام قابل مذاکره نیست  ودشمن باطرح  مذاکره مجدد در پی برجام های دیگری است هما نطوری که مقام معظم رهبری فرموده اند امریکا قابل اعتماد نیست  وبدعهدی وشطنت در ذا ت امریکا است وی تاکید کرد امریما با اتهام زنی به سپاه وتحریم این نهاد مقدس  در واقع به زعم باطل خود می خواهند به انقلاب ومردم ضربه بزنند ومردم ما قدران سپاه هستند چچرا که سپاه یک نیروی انقلابی ودر خدمت مردم هست ودر راستا ی تقویت نظام ورهبری حرکت میکنند وامروز سپاه  خاری در چشم استکبار وامریکا است  وامروز برای مقابله با مطامع دشمناه نیازمند وحدت واطاعت از رهبری هستیم ومسئولین ما باید باقاطعیت در مقابل زیادی خواهی های امریکا مقاومت کنند وبا مقامت است که پیروز میشوییم ن با انفعال ومذاکره
اخبار
ارتباط با امام جمعه