يکشنبه 1396/2/10 - 13 : 23
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
هر رای مردم تیری است بر قلب دشمن
امام جمعه بخش بایگ با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت :انچه در انتخابات لازم است که رعایت گردد بعنوان یک فعل واجب وتکلیف شرعی عبارت است از اینکه اگر کسی را اعلم واصلح تشخیص دادیید در میان نامزدهاریاست جمهوری از او حمایت کنید این کار یک تکلیف شرعی وعقلی است اولویت رییس جهمور اینده باید اشتغال وتولید باشد با روحیه انفلابی این شعار راهبردی را پیش ببرد وباید دغدغه رییس جمهور اینده دغدغه رهبری ومردم باشد وچنین فردی باید در تراز انقلاب حرکت کند ومردم عزیز بدانید بدون رودربایستی اگر کسی با رهبری در قول وعمل  زاویه پیدا کند نمیتواند به عنوان یک فرمانده انقلابی ایفا نقش کند  مشکا مادر کشور مدیریت مومن وکارمد است وباحضور حماسی وحداکثری در روز انتخابات هر رای شما تیر بر قلب دشمن است وپاسخ تمام فتنه های داخلی وتهدید های دشمن را در روز انتخابات خواهیم داد
ارتباط با امام جمعه