چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
ارتباط با امام جمعه