يکشنبه 1396/2/10 - 53 : 5
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
پیوند بعثت وظهور - شرایط انتخاب اصلح
ارتباط با امام جمعه