دوشنبه 1396/4/5 - 49 : 16
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روز قدس روز مبارزه با استکبار
ارتباط با امام جمعه