يکشنبه 1396/2/10 - 41 : 5
مشخصات امام جمعه
علی خداپرست
علی خداپرست
حکم آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
سیاسی
ارتباط با امام جمعه