دوشنبه 1396/4/5 - 49 : 16
مشخصات امام جمعه
علی خداپرست
علی خداپرست
حکم آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
سیاسی
ارتباط با امام جمعه