چهارشنبه 1396/6/1 - 54 : 2
مشخصات امام جمعه
حسن رمضانپور
حسن رمضانپور
خواف
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
اخبار
ارتباط با امام جمعه