جمعه 1396/4/2 - 47 : 23
مشخصات امام جمعه
حسین ملکی
حسین ملکی
درگز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
نماز جمعه 26/3/1396
ارتباط با امام جمعه