پنج شنبه 1396/5/26 - 9 : 2
مشخصات امام جمعه
حسین ملکی
حسین ملکی
درگز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
نماز جمعه 26/3/1396
ارتباط با امام جمعه