شنبه 1396/9/25 - 7 : 5
مشخصات امام جمعه
محمدرضا برزنونی
محمدرضا برزنونی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
خطبه های نماز جمعه شهر زاوین
ارتباط با امام جمعه