پنج شنبه 1395/12/5 - 48 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدرضا برزنونی
محمدرضا برزنونی
زاوين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های عبادی سیاسی شهر زاوین 22-11-95
ارتباط با امام جمعه