پنج شنبه 1396/7/27 - 29 : 14
مشخصات امام جمعه
محمدرضا برزنونی
محمدرضا برزنونی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
خطبه های نماز جمعه شهر زاوین
ارتباط با امام جمعه