يکشنبه 1395/11/3 - 14 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدرضا برزنونی
محمدرضا برزنونی
زاوين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهر زاوین
ارتباط با امام جمعه