چهارشنبه 1396/11/4 - 15 : 9
مشخصات امام جمعه
جواد فریور
جواد فریور
بار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه