يکشنبه 1395/11/3 - 7 : 7
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/5/22
عظمت رنج های آزادگان همچنان ناگفته باقی است
اخبار
ارتباط با امام جمعه