سه شنبه 1395/12/10 - 19 : 11
مشخصات امام جمعه
علی قربانی
علی قربانی
حصار گرمخان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
حضرت آیت الله قربانی در نمازجمعه 22بهمن ماه95

خطبه اول ۲۲/۱۱/۹۵یکی ازنعمتهای بزرگ الهی زبان است واین عضوکوچک مسولیت سنگینی برعهده داردکه بایدمواظب باشیم این نعمت الهی رامبتلا به گناه که یکی ازانهادروغ هست نکنیم وشهادت حضرت صدیقه اطهرفاطمه زهرا(س)به تمام مومنان خداجوی جامعه روحانیت ومرجعیت شیعه به ویژه رهبرکبیرانقلاب تسلیت دارم زهرای مرضیه لقبها وفضیلتهای فراوانی دارد یکی ازان مقامها مقام عصمت کبری است یعنی پاک ومنزه ازهمه گناهان  وبلکه فکرگناه به ذهن انهاخطورنمیکندهمچنان درایه۳۳س احزاب میفرمایدهمانا خداونداراده کرده است که پلیدیها راازاهل بیت دورگرداندفاطمه زهرامطیع امام زمانش ولایت وامام شناس بود ودرراه دفاع ازظلمی که به عالم اسلام شده بود ان به دفاع ازامامت قیام کردوخودش ومحسنش رافدای اسلام کرداین بایدبرای بانوان ماومادران الگوباشددرجهت حجاب  ومعرفت اسلامی وشجاعت ومطیع ولایت وتربیت فرزندان الگووسرمشق باشدابن قطیره دینوری درکتاب الامام السیاسه تمام حوادثی که به زهرای مرضیه بعدازرحلت رسول گرامی گذشت ثبت وضبط کرده است امیرالمومنین حقش ضایع شده بودودیگران برمقام کرسی قدرت نشسته بودندبازهم اکتفانکردندامدندبه زوردست بیعت ازمولای مظلوم بستانندودورخانه مولارامحاصره کردنددرخانه ای که جبرعیل بدون اجازه واردنمیشد به اتیش کشیدند ودرراشکستندزهرای مرضیه پشت درمابین درودیوارتمام میخهای درفروددربدن مبارک حضرت زهرا ومحسنش راصدق وجانش رافدای  اسلام کرد

خطبه دوم ۲۲/۱۱/۹۵سعادت انسان درتقواست

وشقاوت انسان درگناه ومعصیت است انشالاسعادت تقواشامل ماباشدروز۲۲بهمن ماه عیداکبروروزپیروزی انقلاب اسلامی وسقوط رژیم پهلوی درسال ۵۷گرامی میداریم وازحضورمیلیونی مردم وظیفه شناس به ندای امام وولایت لبیک گفتند تقدیروتشکردارم اری همچنان که رهبرکبیرانقلاب اسلامی درهفته گذشته فرمودندبایدازریس جمهورکنونی امریکایعنی ترامپ روانی تشکرکرد که جلسومه فسادوان روی حیله گری امریکارابرای تمام جهان اشکارکردوهیچ تردیدی باقی نمیماندامروزطرفداران قسم خورده خودشان به انها اعتراض دارندوقطعابدانیداین حرکت به ضررانهاتمام شده وتمام خواهدشدوسالگردتاریخی امام راحل که سلمان رشتی رامرتدوواجب القتل اعلام کردندتبریک میگویی ویکی دیگرازمناسبتهادرهفته اتی که در۲۶بهمن ماه داریم سالروز لغوامتیازتنباکوازشرکت انگلیسی توسط فتوای فقیه مجاهدحضرت ایت الله میرزامحمدشیرازی داریم

 

ودرپایان تقدیروتشکرازمردم عزیزکه درروزسردبرفی درراهپیمای ۲۲بهمن شرکت کردندوبرای همه خدمتگذاران دردولت اسلامی به ویژه رهبرفرزانه انقلاب ارزوی سلامتی وتندرستی ازخداوندمنان مسالت داریم

ارتباط با امام جمعه