جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
علی قربانی
علی قربانی
حصار گرمخان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
توجه ویژه مسئولین اجرایی به درختکاری

خطبه اول ۱۳/۱۲/۹۵حضرت ایت الله قربانی خودم وشماعزیزان به تقوای الهی دعوت میکنم خداوندکریم میفرماینداگرمردم یک دیارایمان داشته باشندوتقوای الهی پیشه کننددرهاازبرکات اسمانی وزمینی رابرروی انهامیگشایم پس ایمان وتقوای الهی باعث نذول برکات الهی است موضوع اول باپیروزی انقلاب شکوهمندانقلاب اسلامی برای حمایت ازنیازمندان درصدرحکومت به فرمان امام ۲۲روزبعدازانقلاب در۱۴اسفندکمیته امدادتشکیل شدوهدف رسیدگی به قشرضعیف ومحرومان جامعه است  اهمیت احسان دراسلام نقش به سزای دارداگرانسان میخواهددرمحضرالهی محبوب شودبایدبه همنوعان ونیازمندان احسان وانفاق کندعلی (ع)میفرمایندکسی که بذل بخشش کندبه دیگران قلبهابه ان علاقه مند میشوندبرای اینکه موردغضب خداقرارنگیریم احسان ونیکی کنیم امام باقربه نقل ازامام سجادمیفرمایندصدقه وانفاق مخفی خشم خدارافرومینشاندهمانطورکه اب اتش راخاموش میکندویکی دیگرازبرکات الهی اثاراحسان وجلب وجذب نظرولی الله است اگرمیخواهیم موردتوجه امام زمان قراربگیریم احسان ونیکی کنیم  خدمت به جامعه دارای اقوام واقسامی است ازاب دادن غذا دادن مسکن دادن وکسی که ابرویش رابرای مومن گروبگذاردوهزینه کند امام صادق میفرمایدکسی که ابروی خودرابرای برادرمومنش هزینه کند خداونداتش جهنم رابراوحرام میکند امیدواریم دراستانه سال نودست نیازمندان وهمنوعان خودمان رابگیریم وبتوانیم خدمتی درجهت انفاق به برادران وخواهران دینی خودمان داشته باشیم

خطبه دوم ۱۳/۱۲/۹۵ایت الله قربانی هفته منابع طبیعی که از۱۵تا۲۲اسفندماه است گرامی میداریم وروزاول هفته منابع طبیعی روزدرخت کاری نامگذاری شده است ودراصل قانون اساسی هم امده است رهبرفرزانه میفرمایندبرای مامحیط زیست یک مساله تجملاتی نیست یک مساله حیاطی است اسلام دینی است جامه وکامل اهمیت درخت وحفاظت ونگهداری دردنیای اسلام جایگاه ویژه ای دارد به برخی ازروایات اشاره دارم امام صادق دربحارجلد۱۰۳میفرمایندکشت کنیدودرخت بکاریدبه خداقسم کاری برتروپاکترازاین نخواهدبودهوای پاک وفضای پاک درگرودرختکاری است همچنان که رسول گرامی درجنگهابادشمن تاکیدبه ویژه به فرماندهان داشت درختان سرسبزوباثمرومیوه دارراقطع نکنیدکه خداوندبرشماعذاب فرومیریزدیکی ازمشکلات کشورنبوددرختکاری ازجمله استان خوزستان که متولیان درمرحله اجرابایدبه این موضوع توجه بیشتری داشته باشند امیدواریم همه دست به دست هم دهیم تاکشوری سرسبزوخرم داشته باشیم

خطبه اول ۱۳/۱۲/۹۵حضرت ایت الله قربانی خودم وشماعزیزان به تقوای الهی دعوت میکنم خداوندکریم میفرماینداگرمردم یک دیارایمان داشته باشندوتقوای الهی پیشه کننددرهاازبرکات اسمانی وزمینی رابرروی انهامیگشایم پس ایمان وتقوای الهی باعث نذول برکات الهی است موضوع اول باپیروزی انقلاب شکوهمندانقلاب اسلامی برای حمایت ازنیازمندان درصدرحکومت به فرمان امام ۲۲روزبعدازانقلاب در۱۴اسفندکمیته امدادتشکیل شدوهدف رسیدگی به قشرضعیف ومحرومان جامعه است  اهمیت احسان دراسلام نقش به سزای دارداگرانسان میخواهددرمحضرالهی محبوب شودبایدبه همنوعان ونیازمندان احسان وانفاق کندعلی (ع)میفرمایندکسی که بذل بخشش کندبه دیگران قلبهابه ان علاقه مند میشوندبرای اینکه موردغضب خداقرارنگیریم احسان ونیکی کنیم امام باقربه نقل ازامام سجادمیفرمایندصدقه وانفاق مخفی خشم خدارافرومینشاندهمانطورکه اب اتش راخاموش میکندویکی دیگرازبرکات الهی اثاراحسان وجلب وجذب نظرولی الله است اگرمیخواهیم موردتوجه امام زمان قراربگیریم احسان ونیکی کنیم  خدمت به جامعه دارای اقوام واقسامی است ازاب دادن غذا دادن مسکن دادن وکسی که ابرویش رابرای مومن گروبگذاردوهزینه کند امام صادق میفرمایدکسی که ابروی خودرابرای برادرمومنش هزینه کند خداونداتش جهنم رابراوحرام میکند امیدواریم دراستانه سال نودست نیازمندان وهمنوعان خودمان رابگیریم وبتوانیم خدمتی درجهت انفاق به برادران وخواهران دینی خودمان داشته باشیم

خطبه دوم ۱۳/۱۲/۹۵ایت الله قربانی هفته منابع طبیعی که از۱۵تا۲۲اسفندماه است گرامی میداریم وروزاول هفته منابع طبیعی روزدرخت کاری نامگذاری شده است ودراصل قانون اساسی هم امده است رهبرفرزانه میفرمایندبرای مامحیط زیست یک مساله تجملاتی نیست یک مساله حیاطی است اسلام دینی است جامه وکامل اهمیت درخت وحفاظت ونگهداری دردنیای اسلام جایگاه ویژه ای دارد به برخی ازروایات اشاره دارم امام صادق دربحارجلد۱۰۳میفرمایندکشت کنیدودرخت بکاریدبه خداقسم کاری برتروپاکترازاین نخواهدبودهوای پاک وفضای پاک درگرودرختکاری است همچنان که رسول گرامی درجنگهابادشمن تاکیدبه ویژه به فرماندهان داشت درختان سرسبزوباثمرومیوه دارراقطع نکنیدکه خداوندبرشماعذاب فرومیریزدیکی ازمشکلات کشورنبوددرختکاری ازجمله استان خوزستان که متولیان درمرحله اجرابایدبه این موضوع توجه بیشتری داشته باشند امیدواریم همه دست به دست هم دهیم تاکشوری سرسبزوخرم داشته باشیم

ارتباط با امام جمعه