دوشنبه 1396/8/1 - 37 : 0
مشخصات امام جمعه
علی قربانی
علی قربانی
حصار گرمخان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روزقدس

ارتباط با امام جمعه