جمعه 1395/11/1 - 21 : 13
مشخصات امام جمعه
علی قربانی
علی قربانی
حصار گرمخان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
حضرت آیت الله قربانی:تشکرازحضورملی ملت بزرگ ایران به دعوت وندای رهبری عزیز لبیک در مراسم تشیع آیت الله هاشمی رفسنجانی
حصار ستاد, [۱۵.۰۱.۱۷ ۰۹:۴۳]
[ دفتر حصارگرمخان]
خطبه اول۲۴/۱۰/۹۵ایت الله قربانی ..یکی ازراههای کسب تقواامربه معروف ونهی ازمنکراست اگرانسان بتواندبه این دوفریضه الهی بپردازد به تقوای الهی رسیده است حضرت باقرالعلوم به نقل علامه مجلسی وشیخ حرعاملی دروساعل الشیعه میفرماید قطعاویقیناامربه معروف ونهی ازمنکرروش انبیااست وسیره صالحین  وراه امنیت ونشان کسب وکارحلال وبدون ظلم حق مظلوم وملت ازظالم گرفتن میباشدروزدوشنبه۲۷دی ماه شهادت حجت الاسلام سیدمجتبی نواب صفوی خلیل طهماسبی وسیدمحمدواحدی که درسال ۱۳۳۴به دست رژیم پهلوی ظالم به شهادت رسیدند تسلیت دارم شهیدنوابدریک خانواده مذهبی متولد و درسن ۱۵الا۱۶سالگی به نجف جهت تعلیم علوم دینی رفتند وسرانجام به دستورایت الله سیدابوالحسن اصفهانی ماموریت یافت برای برای تبلیغ وارشاددین اسلام وامربه معروف ونهی ازمنکرکسروی ملحک که کتابهای فراوانی برعلیه مذهب شیعه وروحانیت مینوشت واردایران که شدیکسربه سراغ کسروی رفت وبه امربه معروف ونهی ازمنکرکسروی پرداخت وچون تاثیری دران نداشت درمرحله دوم به زور ودرگیری فیزیکی منجرشد وچون رژیم شاه ازکسروی حمایت میکرد دستگیرشدوبعداکه ازادشد جوانان مذهبی رادعوت وفداعیان اسلام راتشکیل دادومبارزات خودش رابرعلیه حکومت ظالمانه رژیم پهلوی برعلیه استعماروسوی دیگربرای ملی شدن صنعت نفت که به رهبری ایت الله کاشانی هدایت میشد شروع کردند وی درسال ۱۳۳۴درسحرگاه شب بعدازاینکه به یارانش میفرمایدغسل شهادت بدید توسط مزدوران ورژیم ظالمانه شاه به شهادت رسیدندهدف کوتا مدت ایشان امربه معروف ونهی ازمنکروتشکیل حکومت اسلامی بود

حصار ستاد, [۱۵.۰۱.۱۷ ۰۹:۴۳]
[Forwarded from دفتر حصارگرمخان]
خطبه دوم ۲۴/۱۰/۹۵خطیب ایت الله قربانی ۱۹دی ماه که درهفته گذشته دردیدارمردم قم باررهبرانقلاب داشتند درسخنان زیباوارزشمندشان اشاره نمودندعناصراقتدارکشوروملت چهارچیزاست ۱ایمان ومعرفت دینی که این عنصررامادرقیام ۱۹دی مردم قم به خوبی مشاهده میکنیم این بصیرت مردم است که انقلاب مارابیمه کرده ۲قدرت علمی که جوانان دانشمند ودانشجو وانقلابی که داریم ۳اقتصادمقاومتی هدف دشمن ازاین تحریم ها جداکردن مردم ازانقلاب اسلامی است پادزهراین طراحی دشمن اقتصاد مقاومتی است ۴حفظ عزت ملی است درتمام مزاکرات وقراردادها موضوع دوم تشکرازحضورملی ملت بزرگ ایران به دعوت وندای رهبری عزیز لبیک گفتند  ودرمراسم تشیع پیکریاردیرین انقلاب امام ورهبری شرکت کردند واین شخصیت بزرگ راجداازاغوش انقلاب ندانستند شخصیتی که خودمرحوم ایت الله هاشمی دریکی ازسخنانشان میفرمایند رهبرانقلاب درمقام رهبری ومادرمقام رهروی هستیم.
ارتباط با امام جمعه