پنج شنبه 1396/1/3 - 56 : 20
مشخصات امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
رازوجرگلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
تقوای الهی و جایگاه گناه در بین مردم
اخبار
ارتباط با امام جمعه