شنبه 1396/2/9 - 24 : 4
مشخصات امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
رازوجرگلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
وظایف اصلی زن و مرد در خانواده، انتخابات و تمکین از شورای نگهبان
اخبار
ارتباط با امام جمعه