پنج شنبه 1396/7/27 - 30 : 14
مشخصات امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
رازوجرگلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خطبه های نماز جمعه
اخبار
ارتباط با امام جمعه