چهارشنبه 1396/11/4 - 12 : 15
مشخصات امام جمعه
هادی هوشمند نژاد
هادی هوشمند نژاد
بام و صفي آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه