شنبه 1395/11/2 - 47 : 16
مشخصات امام جمعه
مهدی محمدی پور
مهدی محمدی پور
اروند كنار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه