شنبه 1395/11/2 - 48 : 16
مشخصات امام جمعه
سید علی هاشمی نژاد
سید علی هاشمی نژاد
باغملك
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه