شنبه 1396/4/31 - 20 : 3
مشخصات امام جمعه
سید علی هاشمی نژاد
سید علی هاشمی نژاد
باغملك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
/
ارتباط با امام جمعه