شنبه 1395/11/2 - 46 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
چمران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه