دوشنبه 1396/1/7 - 18 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
چمران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه