يکشنبه 1395/12/8 - 10 : 9
مشخصات امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
چمران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه