سه شنبه 1396/7/4 - 30 : 14
مشخصات امام جمعه
سیدمراد حسینی
سیدمراد حسینی
دهدز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه