جمعه 1396/9/3 - 18 : 3
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه