جمعه 1396/4/2 - 4 : 6
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
زيدون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه