شنبه 1396/2/9 - 23 : 4
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
زيدون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه