جمعه 1396/5/6 - 14 : 5
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
زيدون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه