سه شنبه 1396/12/1 - 15 : 7
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه