سه شنبه 1395/11/5 - 25 : 4
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم قائمی
سید ابراهیم قائمی
زيدون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه