چهارشنبه 1396/6/29 - 22 : 18
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین غبیشاوی
عبدالحسین غبیشاوی
ماهشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه