دوشنبه 1396/8/29 - 32 : 22
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین غبیشاوی
عبدالحسین غبیشاوی
ماهشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه