چهارشنبه 1396/6/29 - 22 : 18
مشخصات امام جمعه
محمد صادق امینی
محمد صادق امینی
مسجد سليمان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه