دوشنبه 1396/8/29 - 31 : 22
مشخصات امام جمعه
محمد صادق امینی
محمد صادق امینی
مسجد سليمان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه