سه شنبه 1396/10/26 - 6 : 13
مشخصات امام جمعه
محمد صادق امینی
محمد صادق امینی
مسجد سليمان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه