سه شنبه 1396/10/26 - 8 : 13
مشخصات امام جمعه
علی خلیلی
علی خلیلی
هفتگل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه