چهارشنبه 1396/6/29 - 21 : 18
مشخصات امام جمعه
علی خلیلی
علی خلیلی
هفتگل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه