پنج شنبه 1396/6/2 - 35 : 5
مشخصات امام جمعه
سید نورالله افشار
سید نورالله افشار
چرام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
امنیت موجود در کشور ثمره از خودگذشتگی ملت
بنام خدا
اخبار
ارتباط با امام جمعه