دوشنبه 1396/8/1 - 17 : 4
مشخصات امام جمعه
سیدفرج‌الله پژمان
سیدفرج‌الله پژمان
سرفاریاب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
انفاق کردن اجرعظیمی دردنیاواخرت داردکه همه ماان رادرزندگی خودبکاببریم .
  1. خطیب جمعه سرفاریاب درخطبه های این هفته به ایه ۲۶۱سوره بقره اشاره وعنوان کرد:مثل انان که اموالشان رادرراه خداانفاق می کنند،ماننددانه ای است که هفت خوشه برویاندودرهردانه ای صددانه باشدوخدابرای هرکه بخواهدچندبرابرمی کندوخدابسیارعطاکننده وداناست.

پژمان به انفاق یکی دیگرازبهترین ویژگی های مومنین ازدیدگاه قران اشاره وافزود: انفاق کردن مراحلی دارداعم ازاینکه هدف ازانفاق خداوندباشدنه مردم واینکه صورت عمل ان راتبین کندکه بایدمنت واذیت به دنبال نداشته باشد.

وی تاکیدکرد:وضع ان مال بایدطیب وحلال باشدنه خبیث وحرام.فقیری باشدکه درراه خداوندفقیرشده باشدنه غیرخدا.

خطیب جمعه سرفاریاب اظهارداشت :انفاق کردن اجرعظیمی دردنیاواخرت داردکه همه ماان رادرزندگی خودبکاببریم .

سیدفرج الله پژمان به ۲۹مهرورودکاروان حسین به شام اشاره وتصریح کرد:به گفته شیخ عباس قمی اسرای کربلا پس ازورودبه دمشق پیرمردی ازاهل شام نزدانهاامدوگفت :حمدخداکه شماراکشت ونابودکردامام سجاد(ع)درجواب فرمود:قران خوانده ای که دران خداوندمی فرمایدبگومن براجررسالتم چیزی ازشماجزءمودت ودوستی اهل بیتم وخویشانم نمی خواهم که ماهمان خویشان پیامبریم .

امام جمعه بااشاره به ابنکه خداوندرجس وپلیدی راازاهل بیت دورمی سازدعنوان کرد:پیرمردشامی باپشیمانی دستانش رابلندکردوگفت خدایامن ازدشمنان ال محمدوگشندگان بیزاری می جویم .

امام جمعه درخطبه دوم ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی وگرانی قبوض اظهارناراحتی کردوافزود:دربعضی مناطق مبالغ سرسام اوری برای قبوض برق زده شده که ناراحتی مردم رابه وجوداودره که جهت رفع این مشکل همت وتلاش مسولین رامی طلبد.

پژمان درپایان باتذکربه بعضی افرادی که مردم راتحریک می کنندوازدادن قبض اب همکاری نمی کنندعنوان کرد:مردم عزیزسرفاریاب دراجرای همه کارهاهمکاری دارندانتظارداریم درپرداخت قبوض اب نهایت همکاری راداشته باشند ودرقبال همکاری قطعا ماکاروانتظاربیشتری ازمسولین داریم پس بدانیم که افرادسودجووکارشکن اهداف دیکری دارندکه مردم باهمکاری خودوپرداخت قبوض انهاراازکارخودمایوس کنند.

خطیب جمعه سرفاریاب درخطبه های این هفته به ایه ۲۶۱سوره بقره اشاره وعنوان کرد:مثل انان که اموالشان رادرراه خداانفاق می کنند،ماننددانه ای است که هفت خوشه برویاندودرهردانه ای صددانه باشدوخدابرای هرکه بخواهدچندبرابرمی کندوخدابسیارعطاکننده وداناست.

پژمان به انفاق یکی دیگرازبهترین ویژگی های مومنین ازدیدگاه قران اشاره وافزود: انفاق کردن مراحلی دارداعم ازاینکه هدف ازانفاق خداوندباشدنه مردم واینکه صورت عمل ان راتبین کندکه بایدمنت واذیت به دنبال نداشته باشد.

وی تاکیدکرد:وضع ان مال بایدطیب وحلال باشدنه خبیث وحرام.فقیری باشدکه درراه خداوندفقیرشده باشدنه غیرخدا.

خطیب جمعه سرفاریاب اظهارداشت :انفاق کردن اجرعظیمی دردنیاواخرت داردکه همه ماان رادرزندگی خودبکاببریم .

سیدفرج الله پژمان به ۲۹مهرورودکاروان حسین به شام اشاره وتصریح کرد:به گفته شیخ عباس قمی اسرای کربلا پس ازورودبه دمشق پیرمردی ازاهل شام نزدانهاامدوگفت :حمدخداکه شماراکشت ونابودکردامام سجاد(ع)درجواب فرمود:قران خوانده ای که دران خداوندمی فرمایدبگومن براجررسالتم چیزی ازشماجزءمودت ودوستی اهل بیتم وخویشانم نمی خواهم که ماهمان خویشان پیامبریم .

امام جمعه بااشاره به ابنکه خداوندرجس وپلیدی راازاهل بیت دورمی سازدعنوان کرد:پیرمردشامی باپشیمانی دستانش رابلندکردوگفت خدایامن ازدشمنان ال محمدوگشندگان بیزاری می جویم .

امام جمعه درخطبه دوم ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی وگرانی قبوض اظهارناراحتی کردوافزود:دربعضی مناطق مبالغ سرسام اوری برای قبوض برق زده شده که ناراحتی مردم رابه وجوداودره که جهت رفع این مشکل همت وتلاش مسولین رامی طلبد.

پژمان درپایان باتذکربه بعضی افرادی که مردم راتحریک می کنندوازدادن قبض اب همکاری نمی کنندعنوان کرد:مردم عزیزسرفاریاب دراجرای همه کارهاهمکاری دارندانتظارداریم درپرداخت قبوض اب نهایت همکاری راداشته باشند ودرقبال همکاری قطعا ماکاروانتظاربیشتری ازمسولین داریم پس بدانیم که افرادسودجووکارشکن اهداف دیکری دارندکه مردم باهمکاری خودوپرداخت قبوض انهاراازکارخودمایوس کنند.

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه