دوشنبه 1396/11/2 - 49 : 23
مشخصات امام جمعه
اسماعیل صلواتی
اسماعیل صلواتی
قلعه رئيسي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/3
ارتباط با امام جمعه