سه شنبه 1395/11/5 - 42 : 20
مشخصات امام جمعه
علی وحدانی فر
علی وحدانی فر
كبكيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
کبگیان؛حمله به قوه قضائیه ازسوی برخی ازجریانات سیاسی نشان ازوابستگی عناقرفسادبه آنان است
خطیب جمعه کبگیان؛حمله به قوه قضائیه ازسوی برخی ازجریانات سیاسی نشان ازوابستگی عناقرفسادبه آنان است و حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی وحدانی فرامام جمعه کبگیان درخطبه های عبادی سیاسی۱بهمن۱۳۹۵باتوصیه خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیز ازگناه درادامه مبحث علامات آخرالزمان گفت؛بی محبتی وکمرنگی صله رحم،تجارت ومال اندوزی درسایه خیانت لهو ولعب،ابرازنداری درثروت هنگفت باترس ازدست دادن مال،قیاس مع الفارق حال ماهادرآخرالزمان است که بایدبایادمرگ،درجبهه مخالف این خصیصه هاتوشه آخرت خودرادرسایه تقوای الهی تکمیل کنیم امام جمعه کبگیان باگریزی ازراهبردهای امام راحل ره وبیانات مقام معظم رهبری درباره فرارسیدن دهه مبارک فجرگفت:حساسیت نسبت به دشمن بابصیرت بالاوایستادگےدرمیدان عمل دشمن رادربرابراتحادملت درسایه رهنمونهای ولایت خواروزمینگیرمیکند،که نمونه شاخصش همین انقلاب اسلامی بود،امامیدانید هرجامااعتمادبه دشمن کردیم متضررشدیم خطیب جمعه کبگیان گفت،درهمین برجام وقتی دشمن دردولت جدیدش می گوید،برجام بایدبازنگری شودآن هم یک مسئله توافق شده وبه امضاءرسیده رامیخواهدبازنگری کند بنظرشمااین نشانه اعتماداست؟. چرامابایدازابرقدرت بی دین حق راطلب کنیم؟. مگرقران نگفته ولاتحزنو...پس ازچه میترسید،وچراماباطناب پوسیده دشمن قسم خورده بایدبه قعرچاه بی بازگشت برویم دکتروحدانی فرگفت؛تعبیربرجام سهم مهلکی بودکه درشربت رنگین طی معامله ننگین دشمن بادست دادن دردستکش به ظاهرمخملی به ماتزریق شدوالان هم باتفسیربه رای میگویدبایدبازنگری شود!. این خطیب جمعه درباره روزگمرک وارزش حیاتی آن براقتصادکشورگفت؛سرسخن مابانمایندگان مجلس ودولت محترم است،که چراتاثیرنفوذ،درتحمیل واردات بی رویه خارجی بایدبه جایی برسدکه حتی درنیازهای اولیه محتاج بشویم؟ وی بیان کرد،تحمیل درخواست واردات ازدشمن خروجی اش رکودتولیدداخلی وبه کمارفتن صادرات میگرددکه این هم یکی ازخواسته های دشمن درنفوذوضربه زدن به چرخه اقتصادمقاومتیست!. حجت الاسلام والمسلمین وحدانی فرباتسلیت حادثه پلاسکووآرزوی سلامتی برای مفقودین این حادثه دلخراش،باتشکرازریاست محترم جمهوری وهیئت دولت گغت؛اف برشرف ونامردی رسانه های خارجی ضدانقلاب باد،که جوانان ما درزیرآوارمفقودوجان داده اند امااینهابابی شرمی کامل درموضع گیریشان جوسازی وفتنه گری می کنند ای کوردلان بی غیرتی که بویی ازانسانیت نبرده ایدکجاییدکه صفوف طولانی خون دادن ملت وبسیج خودجوش نیروهای نظامی وانتظامی،رابه تصویربکشید؟ وی بیان کرد،نمونه شاخص دشمتی وهابیت وابسته به غرب همین خائن الحرمین،جوجه پادشاه سفاک عربستان است که درصفحه توئیترخودمینویسدمبارکباداین اتفاق درایران که برخوشحالی ماافزود این خطیب جمعه درباره اهمیت قوه قضائیه گفت؛حمله به قوه قضائیه ازسوی برخی ازجریانات سیاسی،نشان از وابستگی عناصر فساد نسبت به این جریانهاداردوبه فرموده مقام معظم رهبری این قوه باقدرت کامل هرعامل فسادازهرجاوگروهی راشناسایی وبه ملت معرفی کندوملت هم باقدرت حمایتتان خواهندکرد،که همین هاباعث بیماری اقتصادی درجامعه هستند این خطیب جمعه گفت،کسانیکه دراندیشه خودشان بادادن آمارهای پوچ به مردم میخواهندخروجی مدیریتشان راپررنگ جلوه دهندبدانندکه مردم اقتصاد دان نیستند،وملت به قدرت خریدجیب،فرزندان تحصیل کرده بیکارشان،ونان درسفره خودتوجه دارند پس مراقب قضاوت ملت درقبال مسئولیت تان باشید.
ارتباط با امام جمعه