جمعه 1396/4/2 - 45 : 23
مشخصات امام جمعه
علی وحدانی فر
علی وحدانی فر
كبكيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
امام جمعه کبگیان خطاب به مردم چیتاب وحومه؛ازهمین تریبون اعلام می کنم که بنده نه میگویم آب بهابدهیدونمی گویم ندهیداماچون کشاورزی امورعامیانه مردم است،من پیگیرمطالبه حق مردم خواهم بودودرباره آب بهامیگویم حتمااضافه شدن قیمت طبیعیست،ولی بایدمتعارف به توان پرداخت مردم باشد
امام جمعه کبگیان خطاب به مردم چیتاب وحومه؛ازهمین تریبون اعلام می کنم که بنده نه میگویم آب بهابدهیدونمی گویم ندهیداماچون کشاورزی امورعامیانه مردم است،من پیگیرمطالبه حق مردم خواهم بودودرباره آب بهامیگویم حتمااضافه شدن قیمت طبیعیست،ولی بایدمتعارف به توان پرداخت مردم باشد حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی وحدانی فردرخطبه های نمازعبادی سیاسی26خرداد1396باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه وباتسلیت شهادت مولی الموحدین علی بن ابیطالب گفت؛شخصیت کامل انسانی بازُهددرحاکمیت،وصلابت درجوابیهٔ مسئلات دال برعدالت بدون تعصبات قومی قبیله ای درنهایت قناعت وساده زیستی بامحورمدافع مساکین ازبرترین خصیصه های کسی بودکه امروزدرسوگ ضربت خوردنش بدست شقی ترین انسان روزگارعزاداریم خطیب جمعه کبگیـان باتاسی ازبیانات مقام معظم رهبری دردیدارباسران نظام ومسئــولین کشوری ولشکری گفت؛انقلابی ماندن درپاسداری ازمنافع وعناصرهویت ملی باایستادگی وثبات در راه اصول انقلاب درسایه پایبندی به آرمانهای انقلاب درارتباط متقابل دولت وملت به استحکام نظام وتحکیم خدمتگزاری کمک شایانی خواهدکرد وی بااشاره به ارزش پایبندی مسئولان دررفتاروگفتارامام گفت؛پاکدامنی وساده زیستی بااجتناب ازاشرافی گری شخصیت بارزانقلابی به دولتمردان درخدمترسانی به مردم میدهد امام جمعه کبگیان باتبریک هفته قوه قضائیه گفت؛بارزترین شاخصه زندگی امام علی(ع)استقرارعدالت درجامعه بودوهرگاه احقاق حقوقهای ازدست رفته مردم درمبارزه باحقوقهای نجومی درسایه مبارزه بافسادتوسط قضات ماکمرنگ جلوه داده آن جامعه روبه فاخواهدرفت وبایدمراقب بود حجت الاسلام وحدانی فردرباره وضع تحاریم جدیدتوسط ثنای امریکاگفت؛چهارسال تلاش دیپلماتهای مادرخارج تحت عنوان بــرجام توسط آمریکابه سخـره گرفته شده که یک سویه رفتن امریکاتحت عنوان وضع تحاریم غیره هسته ای عملانغزبرجام وخیانت به خون شهداوبه سخره گرفتن دولت وتلاش دیپلماتهاست امام جمعه کبگیان درباره سخنرانی عده ای بابدعت درکلام امیرالمومنین درتریبونهای عام گفت؛گاهی برخی درتریبونهای عمومی ازکلام امیرالمونین باتفسیربه رای،ازانتخاب پاک مردم سخن می گویندکه این کاملا استدلال نادرست ونسنجیده ایست خطیب جمعه کبگیان باتبریک هفته جهادکشاورزی؛باتوصیه به مردم درمصرف درست وبهینه آب کشاورزی گفت؛کاهش نذورات آسمانی درچندسال گذشته وفی البداعه درآینده های بعد،مارابسوی بحران کم آبی سوق میدهد وی بااشاره بهروی آوردن مردم بخش به کشت آبی،که درنهایت پرمصرفی بازحمت زیاددرآمدکمتری داردگفت؛ عدم مدیریت،وکم توجهی به نوع مکانیزم پیشرفته،کشاورزی مارابه نداشتن سهم مطلوب ازآب منطقه مان تبدیل کرده است وی باتمجیدازدکترمحمدی مدیرآب شهرستان گفت؛حقیقتاایشان ازمدیران کارآمد،کاردان دلسوزومتدین بویراحمداست که درتمام مراجعات ماومردم درحدتوان بدون کمترین دغدغه سیاسی پاسخگوبوده است امام جمعه کبگیان درباره پرداخت آب بهاءکشاورزی چیتاب گفت؛ازهمین تریبون اعلام می کنم که بنده نه میگویم آب بهابدهیدونمی گویم ندهیداماچون کشاورزی امورعامیانه مردم است،من پیگیرمطالبه حق مردم خواهم بودودرباره آب بهامیگویم حتمااضافه شدن قیمت طبیعیست،ولی بایدمتعارف به توان پرداخت مردم باشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه