پنج شنبه 1396/1/3 - 56 : 4
مشخصات امام جمعه
علی وحدانی فر
علی وحدانی فر
كبكيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
سیــدعلی اکــرمیان؛تولدامام راحل(ره)زلزله ای برهیمنـه کاخ استعماربودکه ریزش ظلم ورویش مظلوم راببارآورد
سیــدعلی اکــرمیان؛تولدامام راحل(ره)زلزله ای برهیمنـه کاخ استعماربودکه ریزش ظلم ورویش مظلوم راببارآورد حجت الاسلام اکــرمیان درخطبه های27اسفند1395کبگــیان،باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه گفت؛کسیکه باسرکوبی نفس،دروضوی کامل نمازش رابجای آوردوباکظم غیظ خشمش رانگه داردوباامربه معروف ونهی ازمنکربرای گناهانش طلب آمرزش کندایمانش به حدکمال میرسد این خطیب موقت گفت؛زدودن غبارنفرت وکینه،ازدلهاباصله رحم حلاوت شادی عیدرادوچندان می کندکه انشالله همه ماچنین عیدی راتجربه کنیم حجت الاسلام سیدعلی اکرمیان باتبریک ولادت حضرت فاطمه(س)وروزمادرگفت؛ارزش امنیتی،جامعه حاصل زجرکشیدن،وبی خوابی مادرانیست که ثمره اش تربیت شهدائیست که،باایثارخون خودامروزه آرامش وامنیت رابه ماهدیه داده اند این خطییب موقت باتبریک تولدامام خمینی(ره)گفت؛درسی که امام راحل به دنیاآموخت خروجی اش رهایی ملت هاازبنداستعمار،بابیداری اصیل اسلامی درسایه وحدت ملی بانشانه روی درهدف مشترک است حجت الاسلام اکرمیان تصریح کرد؛حضرت امام زلزله ای سهمگین برپیکرکاخ ستم بودکه خساراتش ریزش ظلم وتبعاتش رویش مظلوم بود وبه دنیافهماندکه انسان کامل شدن وعلی وارزیستن،تامرزعصمت پیش رفتن افسانه نیست این خطیب موقت جمعه باتشکرازآمادگی سبزپوشان همیشه بیدارنیروی انتظامی درآمادگی صیانت ازامنیت درون بخشی گفت؛تعاملات مردم ونیروی انتظامی درسیروسفرعیدپشتوانه امنیتی درون بخشی رامستحکم ترمیکند سیدعلی اکرمیان گفت؛طبق خواسته نیروی محترم انتظامی مردم برای سفرحتمایک نگهبان درخانه وبرای اسباب کشی بین شهری حتمانیروی انتظامی رادرجریان بگذارندتاقدرت امنیت بالاتربرود
اخبار
ارتباط با امام جمعه