پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
اسعد حسین پناهی
اسعد حسین پناهی
دزج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
سبک زندگی اسلامی ایرانی (نصیحت ) - مسائل روز دنیا
ارتباط با امام جمعه