يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
اسعد حسین پناهی
اسعد حسین پناهی
دزج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/8/14
سبک اخلاق اسلامی (زکات و خمس ) - مسائل انتخابات امریکا
ارتباط با امام جمعه