پنج شنبه 1395/12/5 - 46 : 3
مشخصات امام جمعه
علی اشرف علیمحمدی
علی اشرف علیمحمدی
كامياران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه