يکشنبه 1395/11/3 - 7 : 7
مشخصات امام جمعه
علی اشرف علیمحمدی
علی اشرف علیمحمدی
كامياران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه