سه شنبه 1396/12/1 - 4 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدباقر احدی
محمدباقر احدی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
صفات متقین- حماسه حضور
اخبار
ارتباط با امام جمعه