جمعه 1396/9/3 - 31 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدباقر احدی
محمدباقر احدی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه