يکشنبه 1396/7/2 - 34 : 10
مشخصات امام جمعه
محمدباقر احدی
محمدباقر احدی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه