پنج شنبه 1396/9/23 - 32 : 20
مشخصات امام جمعه
علی اوسط آقامیری
علی اوسط آقامیری
بابارشانی (چنگ الماس)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
سرکشی به دذانش آموزان در استانه 13 آبان
ارتباط با امام جمعه