چهارشنبه 1395/12/4 - 31 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد نظری
محمد نظری
بيرانشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه