سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 6
مشخصات امام جمعه
محمد نظری
محمد نظری
بيرانشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه