پنج شنبه 1396/5/26 - 34 : 8
مشخصات امام جمعه
محمد نظری
محمد نظری
بيرانشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه