شنبه 1396/2/9 - 29 : 4
مشخصات امام جمعه
محمد نظری
محمد نظری
بيرانشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه