يکشنبه 1396/4/4 - 17 : 13
مشخصات امام جمعه
محمد نظری
محمد نظری
بيرانشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه