دوشنبه 1396/11/2 - 26 : 15
مشخصات امام جمعه
محمد سوری
محمد سوری
پلدختر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
راه برون رفت ازآسیب های اجتماعی «تولید» و «اشتغال» است

خطبه اول

السلام علیکم جمیعاورحمة الله وبرکاته

قال الله الحکیم تبارک وتعالی

الله ولی الذین آمنوایخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النورالی الظلمات  بقره ۲۵۷

عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله واتباع امره ونهیه

ثمره تقوایعنی عمل کردن به دستورات پیشوایان دین وآنهارادر زندگی پیاده کردن می باشددرنامه ۳۱ حضرت امیر (ع)درقسمتی ازنامه موضوع های گوناگونی رامطرح میکندکه هرکلام از آنهارهنمودهای ارزشمندی راارائه داده اند ازجمله آنها

الف. روگردان ازعدالت میل به سوی ظلم است

انسان ازانتخاب بین حق وباطل همواره میتواند یکی ازآن دو رابرگزیند زیراحق وباطل بایکدیگرجمع نمی شوند اگرچیزی حق است باطل نیست واگرباطل است حق نیست رسول عظیم الشأن اسلام درباره امیرالمؤمنین(ع)فرمود:علی مع الحق والحق مع علی یدورمعه حیث مادار

حق باعلی است وعلی باحق است هرجاباشد.اگرکسی حق رابرگزیند باطل راکنارگذاشته است واگرازآن روی گرداند وباطل رابرگزیندازحق روی برتافته است قرآن کریم می فرماید الله ولی الذین آمنوایخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النورالی الظلمات :اولیای خداودوست داران اوپیرو طاغوت نیستندوازاوروی نمی گردانندچنان که پیروان و دوست داران طاغوت از خدابریدندبراین اساس امیرالمومنین(ع)به فرزندش میگوید:پسرم هرکس از عدالت روی گردانید به سوی ستم گراییده است زیرامیان عدالت وستم آشتی نباشد وجمع آن نتوان کرد.عادل ستم کارنمیشود چنان که ستم کارعادل نمی باشد زیرا صفت عدالت وظلم همواره بایکدیگر متفاوتند

ب)همنشین خوب به منزله خویشاوندان است

مصاحبت وهمنشینی ازدیدگاه اسلام جایگاه ویژه ای دارد وازجهات مختلفی دوست به منزله خویشاونداست ودوست کسی است که درنهان به آیین دوستی پایبندباشد. پیامبراکرم(ص) هم نشینی بیست ساله موجب خویشاوندی است یعنی همانطورکه خویشاوندنسبت به یکدیگرباید وظیفه خویشاوندی را رعایت کندمدت بیست سال رفاقت ومصاحبت سبب خویشی میشود مفضل بن عمرروایت کرده است که برامام صادق(ع)واردشدم ازمن سؤال کردوکسی تورادراین سفرهمراهی کرد؟گفتم یکی ازبرادرانم امام فرمود:چه کار کرد وچه شد؟گفتم ازوقتی که وارد مدینه شدم ازاواطلاعی ندارم ونمی دانم کجاست امام فرمود آیا نمی دانی که هرکس بامؤمنی به مقدارچهل قدم همراهی ومصاحبت کند خداوند ازاودرروزقیامت پرسش خواهدکرد آیاوظیفه مصاحبت راانجام داده است یانه؟متأسفانه  برخی ها بجای اینکه حق وحقوق رارعایت کنند غیبت وتهمت راعلیه رفیق برادر مؤمن  به کارمی برندوبه راحتی تهمت میزنندوهمه چیزرافراموش میکنند وحال آنکه یک روز باید پاسخگوباشد

ج)صداقت واقعی

امام(ع)پس ازتوضیح منزلت مصاحبت به موضوع صداقت ودوستی می پردازد ودوست واقعی رامعرفی می فرماید برهمه روشن است که رفاقت ها ودوستی هادراین دنیا سبب هاگوناگون ومختلفی دارد. مال،مقام،حل مشکلات وانگیزه های دیگردنیوی علت بیشتردوستی هاست ورفقای واقعی بسیارکم است امیرالمؤمنین علی(ع)میفرماید:نشانه دوست واقعی آن است که درپنهان ودرغیبت دوست به آیین دوستی پایبندباشدورعایت حق دوستی را پاس داردنه آنکه درپیش او اظهار دوستی وعلاقه نماید ولی درتنهایی طوردیگری عمل کندوبلکه اظهاردشمنی نماید که مع الاسف اکثردوستان دراین زمان چنین اند پس امام علیه السلام به نکته ی بسیار جالب دیگری می پردازندو می فرماید:بعضی از خویشاوندان از بیگانه دورترند زیراوظایف خویشاوندی را رعایت نمی کنند چنانکه برخی بیگانه ها از خویشاوندنزدیکترند چون خدمت وتوجه وصداقتی را که دارند واقعی است آنگاه دراهمیت دوستی میفرماید:بیگانه کسی است که برای اودوستی نیست این تعبیراز امام(ع)نشان می دهدکه دوست خوب چه اندازه ارزش داردولی متأسفانه دوست خوب اندک است وانسانهابه انگیزه ها وعوامل گوناگون دوستی می کنندو ازهوای نفس خویش پیروی مینمایند درحالی که پیروی ازهوای نفس رابارنج وزحمت پیوند است یعنی هیچگاه پیروی ازهوای نفس نتیجه خوبی برای انسان ندارد وهمواره نتیجه بدونامناسب دارد

د)ارتباط باخدا

امام پس ازبیان دوست واقعی به قدرومنزلت انسان می پردازد ومیفرماید:هرکس شایسته است قدرخودبشناسدکه این برای او باقی تروماندگارترخواهدبودچون غفلت ازاین امرموجب میشودکه انسان کارهایی راانجام دهدکه برای اوپیامدهای ناگواری داشته باشدو موجب پشیمانی ومشکلات شود سپس امام درموردسبب هایی سخن میگویدکه انسان به هرصورت دراین دنیانیازمنداست که به آنهادستاویزد وازآنها کمک بگیردمانند ثروت ،مقام،دوست...ولی دراین میان بهترین وسیله کدام است بهترین وسیله ای که مورد اطمینان است وانسان میتواندبه آن اعتمادکندو همیشه ازآن استفاده نماید ارتباط با خداوندمتعال است ارتباط باخدا آثارفراوانی داردکه هم دراین دنیابرای انسان مفیداست وهم درآخرت انسانی که باخداوندارتباط درست وخالص دارد خداوندمتعال کارهای اورااصلاح میکندواورایاری ومددمینمایدامام

علی(ع)دوهمین موردمیفرماید:من اصلح بینه وبین الله اصلح الله بینه وبین الناس آن که میان خود وخدارابه صلاح دارد خدامیان اوومردم راصلاح آردوآنکه کارآخرت خودرادرست کند خداکار دنیای اوراسامان دهد وآنکه اوراازخودبرخویشتن واعظی است خدارابراوحافظی است انسان دراین دنیامخصوصادراین زمان نمیتواندبه آسانی به کسی اعتمادکندزیرابسیارندکسانی که درظاهراظهاردوستی میکنندولی درباطن دشمن اند ودوست نیستند لذاحضرت میفرماید:هرکس به کارتونیایدوبه آن اهمیت ندهد دشمنت به حساب آیدعلاوه براینها انسان بایدعقیده خود رانسبت به خدامحکم کند وبه حکمت ومصلحت های خداوند ایمان داشته باشد وبیش ازحدبرای رسیدن به امور دنیایی کوشش نکند زیراچه بساکه طمع انسان رابه هلاکت می رساند ونومیدی ازآن بهتراست چنانچه انسان هرنقشه ای رامیکشد وراهی راکه انتخاب میکند ممکن نیست که به مقصودبرسد چه بسابینا به خطا افتدوکوربه مقصود برسد وانسان تا میتوانداز بری کناره گیری کند زیرا هرزمان خواهی توانی انجام دهی وبه روزگاراعتمانتوان کرد که اوراخوارمیکندوبه آن خیانت مینماید ودرباره اهمیت تاثیرکارحاکم میفرماید خوب بودن وبدبودن حاکم دراجتماع تأثیر فراوارن دارداگرخوب باشدمردم به پیروی ازحاکم خودعمل خواهندنمود چنانکه اگربدباشد مردم نیزبه پیروی ازاوکارهای بد میکنندوچه بساکه مردم بدترازحاکم شوندچون عامل بازدارنده ای ندارند پس مسئولین بایدنسبت به وظایفشان نهایت دقت رابکنند تامردم درگناه نیفتند

خطبه دوم

عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله واتباع امره ونهیه داداش محمد:

دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین المدارس اسلامی انقلاب این دیدار از مسائل مهم هفته است که نیازمند توجه جدی است در این دیدار رهبری معظم انقلاب اسلامی یرخی از مهمترین مسائل مبتلا به جهان اسلام مطرح و نماینده های کشور های مختلف را به این مسائل توجه دادند 1- لزوم توجه جهان اسلام به مسائل اصلی خود و غافل شدن از جهان اسلام در وضعیت کنونی خود مسائل مهم و حیاتی دارد و اینکه آنها را مورد توجه قرار ندهند و مشغول شدن به مسائل کم اهمیت می‌تواند آثار زیانباری برای کشور های اسلامی داشته باشد دشمن سعی می‌کند که مسلمانان مسائل اصلی خود را فراموش کنند و این کار را با استفاده از ابزار های رسانه ای می‌کنند که رهبر معظم انقلاب این هشدار را دادند و اشاره به طرح مسائل میانمار و کشمیر و یمن و بحرین داشتند مسلمانان باید از مسائل اصلی مسلمانان دفاع کنند و نگذارند امپراطوری خطرناک تبلیغاتی غرب که عمدتا دست صهیونیست ها اداره می شود مسائل مهم دنیای اسلامی را تحت سلطه خودشان دربیاورند و نباید با توطئه سکوت مسائل اصلی امت اسلامی را محو کند 2- امکان شکست استکبار در جنگ نرم همانطور که در جنگ سخت

با شکست مواجه شد.ایشان فرمودند جنگ نرمی که دشمن علیه اسلام و مسلمانان به راه انداخته است نیازمند مجاهدت است دشمن همانطور که در جنگ با ایران و حزب الله و فلسطین شکست خورد در جنگ نرم هم شکست خواهد خورد و فرمودند دفاع از فلسطین وظیفه همه ماست.نباید الگو شود که مقابله با رژیم صهیونیست فایده ای ندارد بلکه به اذن و لطف خداوند مجاهدت در برابر رژیم صهیونیست به نتیجه خواهد رسید و فرمودند صهیونیست ها روزی شعار از نیل تا فرات را می دادند اما اکنون برای محافظت از خود مجبور به دیوار کشی شده اند و فلسطین یک مجموعه و تاریخ و از بحر تا نهر است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه ای در این حقیقت وجود ندارد و اقدام ریس جمهور آمریکا که قدس را پایتخت اسراعیل معرفی کرده بود غلط زیادی خواندند و فرمودند که آنها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تلاشهای آنها به نتیجه نخواهد رسید.

3_لزوم توجه به مسایل فلسطین و جنبه های مختلف آن و ستم های علیه فلسطین را مطرح فرمودند در قضیه فلسطین سه حادثه اشغال سرزمین،تبعید دسته جمعی و میلیونی مردم و قتل عام و جنایت عظیم بشری اتفاق افتاده است که این ستم در تاریخ نظیر ندارد

4- لزوم برملا کردن دروغ های آمریکا در حقوق بشر و مبارزه با تروریست آمریکا دروغ گو است چون از اسرائیل دفاع می‌کند و داعش را به وجود آورد 5- وجود حرکت علمی میان مسلمانان برای مقابله با دشمنی های غرب 6- تلاش برای خارج کردن جهان اسلام از هیمنه رسانه ای دروغ پرداز غرب 7- خائنان به جهان اسلام و همکاری کنندگان با دشمن را بشناسیم کشورهای مانند عربستان سعودی که با دشمن درجه یک مسلمانان یعنی همان اسرائیل ارتباط دارند 8- تجربه موفق جمهوری اسلامی الگویی برای کشورهای مسلمان ایران میتواند الگویی موفق باشد که کشورهای اسلامی الگوبرداری کنند و نگاه کنند چطور روی پای خودش می ایستد

جان باختن 32نفر خدمه کشتی نفتکش سانچی

یک فروند کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و تحت پرچم کشور پاناما که حامل 136 هزار تن میعانات گازی از مبدا بندر عسلویه به کره جنوبی بود در 16 دی ماه ساعت 16:30 به وقت تهران در محدوده د

ریایی چین(160مایلی بندر شانگ های چین) با کشتی فله بر چینی تصادف کرد و بر اثر این اتفاق بلافاصله کشتی نفت کش دچار انفجار و حریق شد و کشتی چینی از این تصادف آسیب کاری ندید در همان ساعات اولیه حادثه منطقه را ترک کرد که 32خدمه که 30نفر خدمه ایران و دو نفر بنگلادشی را به همراه داشت جان باختند این حادثه دردناک مردم کشورمان را در غم سنگینی فرو برد و رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیتی به بازماندگان و مردم ایران از جانباختگان کشتی سانچی به عنوان افراد که در راه انجام وظیفه و خدمت به کشور جان خود را از دست

دادند یاد کرد و آن را افتخاری بزرگ دانستند این حادثه و غم درگذشتگان را به خانواده هایشان و مردم عزیزمان تسلیت عرض می کنم .

چند نکته لازم است : 1- باید از کسانی که جانشان را نثار پیشرفت کشور می کنند به فرموده مقام معظم رهبری باید تجلیل و تکریم ویژه به عمل آید 2- امام صادق (ع) می فرمایند الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله ، کسی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت می اندازد و کار می کند مانند رزمنده ای است که در راه خدا می جنگد و انشالله این عزیزان نزد خداوند ماشور هستند 3- بدون شک علل تصادف نفتکش تحت مدیریت ایران با کشتی فله بر چینی باید هرچه سریعتر مشخص شود این خواسته خانواده بازماندگان نیست خواسته همه ملت ایران است اما این خواسته نباید مورد سواستفاده رسانه های بیگانه و بدخواهان مردم ایران قرار بگیرد از همان ابتدا یک عده میخواستند سواستفاده کنند 4 - از همان روزهای نخست حادثه برخی افراد دانسته یا ندانسته و با متهم کردن کشور چین به همکاری با ایران در مهار آتش اتهاماتی را مطرح کردند که مسئولان ایرانی از جمله ربیعی وزیر کار که مسئول رسیدگی به این حادثه بود این شایعات را نادرست خوانده و از تلاش ها و همکاری چین تقدیر کرد 5- هرگونه قضاوت درباره علت حادثه تا خواندن و کشف اطلاعات جعبه سیاه کشتی که حدودا" یک ماه زمان می برد گمانه زنی و قضاوتی نارواست باید اجازه داد مسئولان نظارتی و حقوقی مسیرهای قانونی را طی نمایند و همه افراد و دستگاه هایی که کم کاری کرده اند را به مردم و محاکم قضایی معرفی نمایند و با مقصران این حادثه برخورد قاطع شود

سشنبه سوم بهمن پنجم جمادی الاول

ولادت حضرت زینب کبری (س) روز پرستار و بهورز این روز را روز پرستاری می نامند و علت نام گذاری این روز به نام روز پرستار این است که حضرت زینب پرستاری امام زمانش حضرت زین العابدین (ع) و دیگر بیماران و مصیبت زدگان اهل بیت را بر عهده داشت ضمن اینکه رسالت تبلیغ از نهضت حسینی را به خوبی انجام داد با تحمل تمام سختی ها دین خود را به مکتب و رهبرش ادا نمود هدایت گری های زینب و خودبه های آتشین آن حضرت دشمن را رسوا نمود و اینکه میلاد آن حضرت به عنوان روز پرستار نامیده شده به خاطر دو وجه است 1- تجلیل از مقام شامخ و شخصیت والای حضرت زینب (س) است که باعث الگو سازی در جامعه می شود 2- تقویت روحیه زینب گونه در میان پرستاران و تقدیر و تشکر از زحمات و نقش پر ارزش پرستار در جامعه ، این ولادت با سعادت را تبریک و تهنیت عرض می کنم

مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولین :

مقام معظم رهبری همچون گذشته و به خصوص مواقع حساس با درایتی بی نظیر که از (المومن ینظر بنور الله ) سرچشمه می گیرد در 19 دی ماه جاری بیانات روشنگری ایراد فرمودند که نگاهی به مسئولیت مردم و دولت دارد و فرمودند بعضی ها گله می کنند که چرا فلانی تذکر نمی دهد نخیر بنده زیاد تذکر می دهم اینکه می بینید من گاهی علنا" یک چیزی می گویم این یک دهم تذکرات و اوقات تلخی ها و هشدارهای مابا این آقایان نیست در جلسات حکومتی بنده غالبا" تذکر ، هشدار و مطالبه زیاد دارم

اما مطالبات معظم له

1- توجه به دشمن : دشمن را ، ما از دشمن خارجی گفتیم اینهایی که گفتیم تحلیل نبود ، واقعی بود ، خبر بود ، اطلاع بود ، دشمن خارجی هست

2- غافل نشدن از ضعف های گوناگون : مشکلاتی وجود دارد که مربوط به داخل است مربوط به سوء مدیریت است این ربطی به خارج ندارد نارسایی در داخل است

3- دفاع از حقوق ملت و مظلومین : دفاع از حقوق مظلومین وظیفه همه ما است بخصوص دفاع از ضعف ها و از حقوق طبقات ضعیف ملت شاید برخی می فهمند و مشکلات زندگی آنها را فشار نمی دهد اما یک گروه ضعیفی هستند که نیازمند حمایت هستند به اداره می روند با آنها خوب نیستند یا این که هم فکر آنها نیستند به هرحال مظلوم هستند باید از آنها دفاع کرد

4- تمرکز بر مشکلات و تقسیم کار : هر سه قوه باید در رفع مشکلات با هم سهیم باشند

5- معیار دانستن قانون و تسلیم نسبت به آن همه قانون را معیار بدانند ما از بی قانونی ضرر می کنیم ، ضربه می خوریم سال 88 ضربه آن به خاطر پایبند نبودن برخی به قانون بود

6- انتقاد منصفانه و بدون سیاه نمایی : انتقاد کار خوبی است و کار لازمی است ، تذکر کار خوبی و لازمی است اما تذکر و انتقاد را به صورت یک کلاغ چندکلاغ مطرح نکنند

7- توجه به مسائل کلیدی ، اشتغال و تولید : اگر بنا است آسیب های اجتماعی از بین برود باید نسبت به اشتغال همت کنند مردم مسئولی را قبول دارند که برای آنها کار کند ظف وعده و وعید بی عمل چیزی عاید مردم نمی شود وقتی که وعده داد باید آن را هم عملی کند نه اینکه هربار وعده های که بی محتوا از قبل باشند

مطالبات از مردم

1- عدم باور شایعات بی سند و منطق دشمن

2- عدم اشاعه و تکرار شایعات

3- بدانند که رهبری از مشکلات مطلع اند

 

4- همه بدانند مسئولین ارشد کار می کنند

5- لزوم کمک به مسئولین

6-- بدانند رهبری تذکرات جدی میدهد

7- بدانند رهبری مردم سالاری دینی را صادقانه قبول دارد

ارتباط با امام جمعه